Het Gein Gered

Juli 2023

Verhoging van de dijken

Verbreding van de dijken

Kap van de op en tegen de dijk aanwezige bomen

Verbijsterd hoorden de aanwezige leden van ‘Spaar het Gein’ tijdens hun jaarvergadering twee medewerkers van Waternet aan. Ze waren aanwezig om de start van een dijkverbeteringsprocedure voor het Gein toe te lichten.

Ja, verbijsterd, want de leden realiseerden zich in tegenstelling tot de Waternetters, wat dat voor het bijzondere Geinlandschap ging betekenen. Kaalslag!

Felle protesten dat voorjaar van 2006, maar het bleef stil van de kant van het Hoogheemraadschap (de baas van Waternet). Mei 2007 stuurde het bestuur van Spaar het Gein een brief om opheldering te vragen. Er kwam een gesprek met de dijkgraaf. Het plan zou opnieuw worden bekeken, maar was nog niet van tafel. Uit rapporten bleek dat er van de 2411 bomen in het Gein er slechts 410 mochten blijven staan. Het voornaamste argument luidde: Als een boom omvalt, trekt hij een gat in de dijk.

Al die plannen waren versneld opgesteld, omdat kort daarvoor een veendijk in Wilnis was gaan schuiven en een hele wijk onder water kwam te staan. Men vreesde dat dat ook hier kon gebeuren.

Het Hoogheemraadschap zag wel in dat er een andere koers moest worden gevaren en er werd een grote klankbordgroep ingesteld die de plannen stap voor stap mocht becommentariëren en verbeteringen kon voorstellen. Die groep werd breed samengesteld: Boeren uit het Gein, leden van Spaar het Gein, natuurorganisaties, bewoners van het Gein en ikzelf namens de Dorpsraad Driemond.

We werden uitgebreid ingelicht over de plannen en de eerste alternatieven kwamen middels lezingen op tafel. Onder voorzitterschap van een goede projectleider kreeg de groep steeds meer vertrouwen toen bleek dat men  rekening ging houden met onze wensen. Het zal duidelijk zijn dat de deelnemers niet altijd eensgezind waren. De boeren hadden natuurlijk de veiligheid hoog in het vaandel; Nooit land onder water door een dijkbreuk! Anderen zaten meer op het punt van biodiversiteit en het unieke landschap. Maar we kwamen eruit. Er werd een boomkundige en een landschapsarchitect ingeschakeld. Waternet toonde zich ruimhartig. We kregen zelfs een college dijkenbouw.

In 2010 legde Waternet een concept-variantennota aan de klankbordgroep voor, met daarin een ‘voorkeursalternatief’ voor de drie typen Geindijken – in het dorp (Abcoude), buitengebied onbebouwd en buitengebied bebouwd. In grote lijnen werd deze bijna unaniem door de klankbordgroep geaccepteerd als startpunt voor verdere uitwerking. Voor bijna elke meter van de dijken (12 km) werd  bekeken wat de beste oplossing was. Hoe de dijk versterkt werd en verhoogd. Een grote meevaller was toen bleek dat de dijk veel meer klei dan veen bevatte, wat hem veel minder kwetsbaar maakt. Onder toeziend oog van een werkgroep van Spaar het Gein werd de klus geklaard en sneuvelde er nauwelijks een boom! Ga maar kijken, Het Gein ligt er prachtig bij.

Bron: Spaar het Gein – Dijkverbetering (artikel)